0513 468 910 info@lab-medisan.com

Privacyverklaring Laboratorium Medisan

Klant- en leveranciersadministratie en overige opdrachtnemers.

Verzamelen en gebruiken van persoonsgegevens van klanten, leveranciers en overige opdrachtnemers
Graag maken wij u er op attent dat wij de persoonsgegevens die u ons verstrekt zullen verzamelen en gebruiken omdat dit noodzakelijk is om een eventuele overeenkomst met u te sluiten en uit te voeren. Dat geldt zowel voor onze (potentiële) klanten als voor (potentiële) leveranciers van goederen en/of diensten.

Bent u een (potentiële) klant van ons, dan gebruiken wij uw gegevens om u een offerte te kunnen toesturen, te kunnen bepalen aan welke specificaties of wensen een bepaalde zaak of dienst dient te voldoen, zaken te kunnen leveren of werkzaamheden voor u te kunnen verrichten, te kunnen factureren en met u vlot en efficiënt te kunnen communiceren over de uitvoeringsaspecten van de overeenkomst.

Bent u een (potentiële) leverancier of andere opdrachtnemer dan zijn uw persoonsgegevens eveneens noodzakelijk voor de sluiting en uitvoering van de overeenkomst. Bij inkoop is dat nodig om u te kunnen laten weten aan welke specificaties of wensen een bepaalde zaak of dienst wat ons betreft dient te voldoen, een offerteaanvraag te kunnen toesturen of een bestelling bij u te kunnen plaatsen, uw facturen te kunnen betalen en vlot en efficiënt met u te kunnen communiceren over andere aspecten van de overeenkomst.

Voorts kunnen wij uw gegevens in meer algemene zin gebruiken:

 • Om te kunnen voldoen aan een op Laboratorium Medisan rustende wettelijke plicht;
 • Om de gerechtvaardigde belangen van haarzelf dan wel van derden te behartigen;
 • Om in het kader van het gebruik van de website van Laboratorium Medisan, statistieken te genereren dan wel de website te analyseren en te verbeteren;
 • Om uw sollicitatie te verwerken;
 • Om u te voorzien van door u via e-mailadressen eindigend op “@lab-medisan.com” aangevraagde informatie en/of diensten waarvoor persoonsgegevens moeten worden verwerkt;
 • Indien u Laboratorium Medisan daartoe toestemming hebt gegeven;
 • Voor relatiebeheer;
 • Voor product- en/of dienstontwikkeling.

In het kader van het verwerkingsdoel “gerechtvaardigd belang” gelden de volgende gerechtvaardigde belangen:

 • Ten aanzien van Laboratorium Medisan: indien noodzakelijk voor het voortbestaan van Laboratorium Medisan, het gebruik van analytische cookies daaronder begrepen;
 • Ten aanzien van onze opdrachtgevers: indien noodzakelijk voor het behartigen van de belangen van onze opdrachtgevers.

U bent niet verplicht om ons uw persoonsgegevens te verstrekken. Als u ons geen of onvoldoende persoonsgegevens verstrekt, dan is het echter wel mogelijk dat wij aan de hiervoor genoemde werkzaamheden geen uitvoering kunnen geven.

Doorgifte aan derden
In verband met de uitvoering van een eventuele overeenkomst met u is het mogelijk dat wij uw persoonsgegevens moeten verstrekken aan partijen die onderdelen, materialen en producten aan ons toeleveren of in onze opdracht werkzaamheden uitvoeren.

Verder maken wij gebruik van externe serverruimte voor de opslag van (delen van) onze verkoop- en inkoopadministratie, waar uw persoonsgegevens een onderdeel van uitmaken. Uw persoonsgegevens worden om die reden aan onze provider van serverruimte verstrekt. Verder maken wij gebruik van Microsoft Office en de bijbehorende opslagmogelijkheden voor e-mails en andere bestanden.

Voorts kunnen wij uw gegevens in meer algemene zin delen met derden wanneer:

 • Dit noodzakelijk is voor de nakoming van een overeenkomst waarbij u partij bent;
 • Dit op grond van de wet, een gerechtelijk bevel of een bevel van een bevoegde toezichthoudende instantie verplicht is;
 • U hiervoor toestemming geeft;
 • Laboratorium Medisan of een derde een rechtmatig belang heeft dat het delen van de persoonsgegevens rechtvaardigt;
 • Dit in het algemeen belang is.

Laboratorium Medisan bewaart uw persoonsgegevens niet in landen buiten de Europese Economische Ruimte (de EU plus Liechtenstein, Noorwegen en IJsland).

Om uw vraag of verzoek te behandelen of om u een dienst te leveren, is het echter mogelijk dat persoonsgegevens worden doorgegeven aan een ontvanger in een land buiten de Europese Economische Ruimte.

Onze website bevat links naar andere websites waarover Laboratorium Medisan geen zeggenschap heeft. Laboratorium Medisan is niet verantwoordelijk voor het beleid of de praktijk op het gebied van privacy van andere websites waarnaar u door linkt vanaf onze site. Laboratorium Medisan raadt u aan om het privacy beleid van die andere websites te lezen, zodat u inzicht krijgt in hoe zij informatie die op u betrekking heeft verzamelen, gebruiken en/of delen.

Direct marketing
Als u ons daarvoor toestemming heeft gegeven, zullen wij de door u opgegeven persoonsgegevens bewaren en gebruiken om u in de toekomst persoonlijk per e-mail op de hoogte te brengen van onze bestaande en nieuwe producten en diensten en u hier eventueel een aanbieding voor te doen. Iedere keer dat wij u een reclamemailing sturen, heeft u de mogelijkheid ons te laten weten hier geen prijs meer op te stellen.

Bewaarperiode persoonsgegevens
Indien u een offerte bij ons heeft opgevraagd maar u geen klant bij ons bent geworden, zullen wij uw gegevens uiterlijk één jaar na ons laatste contact verwijderen. Ook indien wij een offerte van u hebben ontvangen, maar wij geen klant van u zijn geworden, zullen uw persoonsgegevens uiterlijk één jaar na ons laatste contact worden verwijderd. Bent u wel klant bij ons geworden of wij bij u, dan zullen wij uw persoonsgegevens bewaren voor de duur van zeven jaar na het einde van het boekjaar waarin de overeenkomst met u volledig is uitgevoerd. De periode van zeven jaar komt overeen met de periode waarbinnen wij verplicht zijn onze administratie te bewaren voor de Belastingdienst. Na afloop van deze periode zullen wij uw persoonsgegevens verwijderen. Indien de wettelijke bewaartermijn in uw geval langer is dan zeven jaar, dan zullen de gegevens eerst worden verwijderd na afloop van de wettelijke bewaartermijn.

Inzage en wijzigen en/of aanvullingen
U hebt als betrokkene ten opzichte van Laboratorium Medisan als verwerkingsverantwoordelijke, de volgende rechten:

 • Het recht op informatie over de verwerkingen;
 • Het recht op inzage in uw gegevens;
 • Het recht op correctie van de gegevens als deze niet kloppen;
 • Het recht op verwijdering van gegevens en “het recht om vergeten te worden”;
 • Het recht op beperking van de gegevensverwerking;
 • Het recht op verzet tegen de gegevensverwerking;
 • Het recht op overdracht van uw gegevens (dataportabiliteit);
 • Het recht om niet onderworpen te worden aan een geautomatiseerde besluitvorming.

Website
Laboratorium Medisan respecteert de privacy van alle gebruikers van haar website en draagt er zorg voor dat de persoonlijke informatie die u ons verschaft vertrouwelijk wordt behandeld. Voor het ontvangen van onze nieuwsbrieven is registratie van uw e-mailadres noodzakelijk. De e-mail kan, naast de door u gevraagde informatie, incidenteel informatie over andere internetactiviteiten bevatten.

Cookies
Wij maken op deze website gebruik van cookies om u de beste gebruikerservaring te geven. Een cookie is een eenvoudig klein bestandje dat met de pagina’s van deze website wordt meegestuurd en door uw browser op uw harde schijf wordt opgeslagen. Wij gebruiken cookies om u meer service te bieden bij het bezoeken van onze website, die daardoor makkelijker wordt in gebruik. Als u liever niet heeft dat er cookies worden geplaatst op uw computer, kunt u het gebruik van cookies blokkeren. U dient dit per computer en per browser handmatig in te stellen via de instellingen van de browser. Standaard staat bij iedere browser ingesteld dat u cookies accepteert. Ook is het mogelijk om een zogenaamde plug-in te installeren in uw browser, zodat u eenvoudig per website de cookies kunt blokkeren. Aangezien iedere browser anders is, verwijzen wij u naar de help-functie van uw browser om de instellingen aan te passen.

Welke cookies gebruiken wij?
Laboratorium Medisan maakt gebruik van technische noodzakelijke cookies (functionele en analytische cookies) van Google om statistieken te verzamelen over het gebruik van onze website. Hiermee kunnen we de website vervolgens verbeteren voor uw gemak. De informatie die Google verzamelt wordt zo veel mogelijk geanonimiseerd. Uw IP-adres wordt nadrukkelijk niet meegegeven. Voor meer informatie over de wijze waarop Google gebruik maakt van cookies, verwijzen we u naar deze website.

Toestemming intrekken
U kunt uw toestemming om uw persoonsgegevens te verzamelen, verwerken en gebruiken voor de toekomst intrekken of het gebruik van uw persoonsgegevens beperken. Daarnaast is het mogelijk om bij ons bezwaar te maken tegen het verzamelen en gebruiken van uw gegevens of een klacht in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens. Tot slot kunt u ons verzoeken om verkrijging van uw persoonsgegevens of overdracht van die gegevens aan een ander.

Voor meer informatie of vragen inzake dit onderwerp kunt u zich wenden tot:

Secretariaat afdeling van Laboratorium Medisan

Skrynmakker 11
8447 GH Heerenveen
Telefoonnummer: +31 (0)513-468910
E-mail: info@lab-medisan.com